REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH

INTERNETOWYCH AGENCJI REKLAMOWEJ TRAF

 

  1. Przyjmowanie przez Wydawcę zleceń reklamowych oraz zamieszczanie reklam w Serwisach następuje na podstawie regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

  1. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku, gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

 

  1. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl danego Serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

 

 

ZLECENIA REKLAMOWE

 

1. Reklamy są zamieszczane w Serwisach na podstawie Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców.

 

2. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały

reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie odpowiadające wymogom technicznym u Wydawcy. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych - o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji Zlecenia Reklamowego - dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy.

             3. Zamieszczenie reklamy możliwe jest jedynie w przeznaczonych do tego miejscach na stronie internetowej.

 

4. Ceny poszczególnych reklam ustalane są indywidualnie.

 

5. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Serwisie.

 

6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania

jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie.

            7. Redakcja dopuszcza możliwość umieszczania darmowych ogłoszeń.

 

           8. Istnieje możliwość negocjacji cen.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Umowy o zamieszczenie Reklam w Serwisie zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
  2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.